Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BRZOZOWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

      § 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie zwany dalej MOSiR działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 81, poz. 889 z późn. zm.).
 3. Statutu Gminy Brzozów.
 4. Niniejszego Statutu

§ 2

 1. MOSiR jest jednostką organizacyjną gminy prowadzącą działalność na terenie Gminy Brzozów.
 2. Siedzibą MOSiR jest miasto Brzozów.
 3. Bezpośredni nadzór nad MOSiR sprawuje Burmistrz Brzozowa.
 4. MOSiR używa pieczęci podłużnej z napisem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 3

 1. MOSiR realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Brzozów.
 2. Świadczy usługi z zakresu sportu i rekreacji dla zakładów pracy, szkół, stowarzyszeń z terenu gminy oraz z poza terenu.
 3. Współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami sportowymi i placówkami kulturalnymi w zakresie organizacji masowej kultury fizycznej i sportu.
 4. Administruje obiektami oraz urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi jak również zagospodarowuje w tym zakresie.

§ 4

DO ZAKRESU DZIAŁANIA MOSiR NALEŻY

 1. Prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną, sport i rekreację w szczególności przez:
 • Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych,
 • Organizowanie masowych zawodów i imprez spartakiadowych,
 • Organizowanie, lub współorganizowanie imprez zleconych poprzez zainteresowane organizacje i instytucje.

 

2. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla klubów, związków sportowych, organizacji sportowych i osób indywidualnych.

3. Pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych, remontów i konserwacji własnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

4. Szkolenie i prowadzenie młodzieżowych drużyn sportowych.

5. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczo - rozrywkowej na obiektach własnych.

6. Prowadzenie działalności gospodarczej i reklamowej w zakresie działania MOSiR.

7. Organizacja i obsługa targowisk na obiektach MOSiR jak również wskazanych przez Rade Miejską.

8. Prowadzenie kampingów i pól namiotowych zlokalizowanych na terenach własnych.

§ 5

MOSiR może na wniosek klubów sportowych działających na terenie Gminy Brzozów prowadzić ich obsługę w zakresie finansowo – księgowym i administracyjnym na podstawie zawartego porozumienia.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

             § 6

 1. MOSiR kieruje Dyrektor, który jest jego reprezentantem na zewnątrz oraz odpowiada za jego działalność statutową.
 2. Dyrektora zatrudnia oraz zwalnia Burmistrz Brzozowa.

DO OBOWIĄZKÓW DYREKTORA NALEŻY

 § 7

 1. Kierowanie i zarzadzanie MOSiR,
 2. Nadzór nad majątkiem przekazanym w zarząd,
 3. Decydowanie o celowości wydatków w ramach uchwalonego budżetu,
 4. Wykonywanie czynności kierownika zakładu pracy w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

    § 8

 1. Pracowników MOSiR przyjmuje i awansuje Dyrektor MOSiR.
 2. Zadania MOSiR wykonują pracownicy merytoryczni i pomocniczy.

       § 9

 1. Strukturę organizacyjna MOSiR określa regulamin organizacyjny.
 2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor MOSiR, a zatwierdza Burmistrz Brzozowa.

     § 10

 1. Organizacje oraz porządek pracy jak również związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.
 2. Regulamin pracy ustala Dyrektor MOSiR.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA MOSiR

§ 11

Majątek MOSiR jest własnością Gminy Brzozów.

§ 12

 1. MOSiR jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem. Plan finansowy zatwierdza Dyrektor MOSiR zachowując kwoty wpłat do budżetu, dotacji i innych wydatków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Obsługę finansową MOSiR wykonuje we własnym zakresie.
 4. MOSiR sporządza roczne plany finansowe, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Brzozowa.
 5. Dyrektor MOSiR odpowiada za zachowanie zasad gospodarności należytej staranności w zarządzaniu mieniem i środkami finansowymi.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Zmiana Statutu wymaga przyjęcia przez Radę Miejską w Brzozowie uchwały o zmianie Statutu.
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Miejskiej o jego przyjęciu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MOSIR BRZOZÓW
Data utworzenia:2016-08-24
Data publikacji:2016-08-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4032